Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός και Αξιολόγηση του Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών», που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 2464/08-05-2006 προκήρυξη της Αναθέτουσας αρχής, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην κατατεθείσα στα πλαίσια του ως άνω διαγωνισμού, Τεχνική προσφορά του και η οποία αποτελεί Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, με τίτλο: «Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου» (στο εξής Έργο).

Το Έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) διακριτές αλλά αλληλένδετες φάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα:

Φάση Α: Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και των λειτουργικών αναγκών της Νομαρχίας Ευρυτανίας

Π. Α.1. «Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξης λειτουργίας του συστήματος»

Φάση Β: Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος

Π. Β.1: «Μελέτη Ανάπτυξης και Λειτουργίας συστήματος»

Φάση Γ: Προετοιμασία Προδιαγραφών και Προκηρύξεων των Υποέργων 2 & 3, του έργου:

«Πληροφοριακό Σύστημα Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (E-Government), για την παροχή On Line Ολοκληρωμένων Συναλλαγών και Υπηρεσιών, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας»

Π. Γ.1: Τεύχος Διακήρυξης για το διαγωνισμό του Υποέργου «Ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού κώδικα και ψηφιοποίηση περιεχομένου (προσαρμογή και παραμετροποίηση του συστήματος)» του Έργου (Υποέργο 2)

Π. Γ.2: Τεύχος Διακήρυξης για το διαγωνισμό του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» του Έργου (Υποέργο 3)

Φάση Δ: Αξιολόγηση του Συστήματος και παραπέρα αξιοποίηση του

Π.Δ.1: Μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών του Έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (E-Government), για την παροχή On Line Ολοκληρωμένων Συναλλαγών και Υπηρεσιών, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας»