Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών Ν.Α.Φωκίδας

Αντίληψη του Συμβούλου για το Έργο Απώτερος στόχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας μέσω του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος με διττό σκοπό, αφενός την ενημέρωση των Πολιτών σε πραγματικό χρόνο για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στους περιφερειακούς δρόμους του Νομού μέσω μηνυμάτων σε LED πινακίδες (VMS, Variable Message Signs) και σχετικού δικτυακού τόπου (web site) και αφετέρου τη διάθεση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην Νομαρχία προκειμένου να κινητοποιηθούν οι απαραίτητες ομάδες της για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών οδήγησης στους δρόμους αυτούς.

Επιπλέον, με βάση την συνέργια και συμπληρωματικότητα με τα αντίστοιχα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 142 από τους όμορους Νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας, η υποστήριξη των σχετικών σεναρίων συνδεσιμότητας και επεκτασιμότητας με στόχο την ανταλλαγή σε πραγματικό χρόνο δεδομένων για ολιστική αντιμετώπιση των κινδύνων και καλύτερη ενημέρωση των Πολιτών.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, απαιτείται η εκπόνηση μελετών που συμπεριλαμβάνουν:

  • Τον αναλυτικό προσδιορισμό των απαιτήσεων και των εμπλεκόμενων στο έργο.
  • Τον προσδιορισμό της απαιτούμενης διαμόρφωσης και των προδιαγραφών των σταθμών συλλογής προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι προαναφερόμενες απαιτήσεις.
  • Τον προσδιορισμό της βέλτιστης θέσης των σταθμών συλλογής μετά από επιτόπια διερεύνηση και μελέτη, αλλά και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του έργου κατά το δυνατό βέλτιστο τεχνοοικονομικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες όσο και τα διαθέσιμα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.
  • Τον προσδιορισμό του βέλτιστου τεχνοοικονομικά τρόπου κάλυψης των τηλεπικοινωνιακών αναγκών με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου.
  • Τον προσδιορισμό των αναλυτικών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Κέντρου Ελέγχου.
  • Τον προσδιορισμό των αναλυτικών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Δικτυακού Τόπου.
  • Τον προσδιορισμό των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων των LED Πινακίδων Ενημέρωσης Κοινού (VMS).
  • Τον προσδιορισμό των απαιτήσεων εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος.
  • Την πρόταση μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος.