Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης Δήμου Μεσσαπίων

Το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου αφορά στις παρακάτω εργασίες :

  • Σύνταξη Αναλυτικής Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης. Το περιεχόμενο της μελέτης θα λάβει υπόψη όλα τα σχετικά παραδοτέα και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 93. Επίσης θα λάβει υπόψη του το φυσικό αντικείμενο του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς και όλες τις πιθανές άλλες σχετικές παρεμβάσεις του Ε.Π. ΚτΠ. με σκοπό την διασύνδεση των δικτύων σε ενιαίο και λειτουργικό σύνολο.
  • Σύνταξη και προσαρμογή τευχών προκήρυξης του έργου. Το τεύχος δημοπράτησης θα βασίζεται στα συμπεράσματα της μελέτης και θα συμβιβάζεται στις κατευθύνσεις της Ε.Ε. όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση SEC(2003) 895 της 28.7.2003 "Guldellnes on criteria and modallties of implementation of structural funds in support of electronic communications".
  • Υποστήριξη του Δήμου στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ΣΥΖΕΥΞΙΣ για όλους τους φορείς με τα σημεία παρουσίας του που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δίκτυο έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ένταξης.
  • Υποστήριξη υλοποίησης του έργου. Χρονοπρογραμματισμός εργασιών. Σχέδιο υλοποίησης. Αναφορές προόδου. Υποστήριξη στη διαδικασία παραλαβής και λειτουργίας του έργου.