Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης της Μαλεσίνας για το πρόγραμμα ΒσΣ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες  με προτεραιότητα  αυτούς που διαμένουν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες  υπηρεσίες εξυπηρέτησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στόχος του έργου

Στους σκοπούς του έργου περιέχονται :

  • Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευημερία.
  • Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
  • Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομία τους.
  • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειά τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους με σκοπό να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.
  • Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.
  • Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.

 

Αντικείμενο του Έργου

Το έργο αφορά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του φορέα για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικών υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία της πρότασης - Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων της περιοχής

- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης - Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου

- Μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας της Δομής που θα δημιουργηθεί (προαιρετικά κατόπιν συμφωνίας)

- Αναμόρφωση στοιχείων έγκρισης

- Δηλώσεις ορισμού υπευθύνου έναρξης λειτουργίας

- Μηνιαία δελτία παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης

- Τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης

- Τήρηση κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών - Ειδικοί φάκελοι διαχείρισης

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους δαπανών και αναλυτική έκθεση υλοποίησης

- Τήρηση στοιχείων απασχολούμενων - Δικαιολογητικά - συμβάσεις

- Αίτηση αποπληρωμής

- Αξιολόγηση