Σύμβουλος Υποστήριξης ΔΙΣΑ Περιφέρειας Αττικής για τη δράση «Βοήθεια στο Σπίτι», «ΚΗΦΗ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

Το Αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου αφορά στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς τη ΔΙΣΑ Περιφέρειας Αττικής, ως Δικαιούχου της Πράξης : «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας» (Κατηγορία Πράξης 02.69.01.01).

Οι λειτουργίες του Συμβούλου εστιάζονται στην ολοκληρωμένη υποστήριξη της ΔΙΣΑ ως Δικαιούχου της Πράξης και ειδικότερα:

  1. στην υποστήριξη των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης της Πράξης στο ΠΕΠ και της οριστικοποίησης των Υ/Ε
  2. στην υποστήριξη επιλογής των δυνητικών «Αναδόχων» των Έργων, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 5 της ως άνω ΚΥΑ, μέσω του διεθνούς διαγωνισμού
  3. στην υποστήριξη της παρακολούθησης της υλοποίησης του κυρίως Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) σε συνεργασία με τους Αναδόχους των Πράξεων, καθώς και στη διαπίστωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους ωφελούμενους,
  4. στην υποστήριξη της ΔΙΣΑ ως προς την παρακολούθηση των υποχρεώσεων που έχουν οι Ανάδοχοι για την υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων
  5. στην υποστήριξη της ΔΙΣΑ στις υποχρεώσεις της προς την ΕΔΑ ΠΕΠ Αττικής.
  6. στην υποστήριξη τήρησης συστήματος Φακέλων Έργων για την πλήρη και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των Έργων.