ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου του Τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους Τελικούς Δικαιούχους και την ΕΥΕΔΑ όπως αυτές αναλύονται στα ακόλουθα διακριτά στάδια:

 1. Στάδιο υποστήριξης των τελικών Δικαιούχων αναφορικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες των κωδικών παρέμβασης και των προσκλήσεων:

Αποσαφήνιση προς τους τελικούς δικαιούχους της εξειδίκευσης του περιεχομένου και των διαδικασιών των κωδικών παρέμβασης και των σχετικών προσκλήσεων (επιλέξιμες ενέργειες, επιλέξιμες δαπάνες κλπ)

 2.  Στάδιο προετοιμασίας των φακέλων των προτάσεων των τελικών δικαιούχων:

 • Παροχή πρόσβασης στους τελικούς δικαιούχους στη σχετική νομοθεσία και στους κανονισμούς που εφαρμόζονται στους τομείς του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Παροχή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων των τελικών δικαιούχων
 • Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων στην συμπλήρωση των προτάσεων με ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια
 • Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων με την παροχή διευκρινήσεων για τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που θα πρέπει να περιληφθούν στους φακέλους των προτάσεων (αδειοδοτήσεις, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, υποστηρικτικές και τεχνικές μελέτες, κλπ)

3. Στάδιο Αξιολόγησης των προτάσεων των τελικών δικαιούχων:

 • Ενημέρωση και υποστήριξη των τελικών δικαιούχων για την υποβολή διευκρινήσεων-συμπληρωματικών εγγράφων και τη διενέργεια προσαρμογών των προτάσεων (φυσικό αντικείμενο, οικονομικό αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα), μετά από σχετική ενημέρωση και υπόδειξη μέσω της Μονάδας Α΄
 • Υποστήριξη της ΕΔΑ στην αποτύπωση και εισαγωγή των υποβαλλόμενων προτάσεων στο ΟΠΣ

4. Στάδιο υλοποίησης των ενταγμένων έργων:

 • Ενημέρωση και υποστήριξη μέσω των στελεχών του συμβούλου, των τελικών δικαιούχων στη συμπλήρωση των υποβαλλόμενων μηνιαίων δελτίων δαπανών και δελτίων παρακολούθησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 • Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την έγκριση και ένταξη κάθε έργου που υλοποιούν
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ειδικών θεμάτων, όπως επισήμανση προβλημάτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε έργου (π.χ διοικητικές αδυναμίες, τεχνικές ατέλειες κλπ) και διαμόρφωση προτάσεων εναλλακτικών λύσεων
 • Υποστήριξη της ΕΔΑ στην αποτύπωση και εισαγωγή των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΟΠΣ
 • Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων για την τήρηση των φακέλων έργων/υποέργων, σε όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης
 • Υποστήριξη των τελικών δικαιούχων για την προετοιμασία τους προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στους προβλεπόμενους ελέγχους.

5. Οι συναντήσεις και η παροχή των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου προς τους τελικούς δικαιούχους θαπραγματοποιούνται στην έδρα του τελικού δικαιούχου , είτε στην έδρα της ΕΥΕΔΑ

6. Ο Τεχνικός σύμβουλος θα παρίσταται και θα συμμετέχει σε ημερίδες, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, τεχνικές συσκέψεις, εντός ή εκτός της έδρας της ΕΥΕΔΑ

7. Ο Τεχνικός σύμβουλος, μετά από σχετική εντολή της αρμόδιας Επιτροπής  παρακολούθησης και Παραλαβής, θα προετοιμάζει κείμενα με εισηγήσεις, παρουσιάσεις, ενημερωτικά σημειώματα με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση στις παραπάνω εκδηλώσεις

8. Η ΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από έγγραφη συνεννόηση με τον ανάδοχο να ζητήσει την αλλαγή στελέχους που δεν καλύπτει ή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου αντικειμένου που αναλαμβάνει ο ανάδοχος.

9. Το έργο του τεχνικού συμβούλου θα αποτυπώνεται  σε παραδοτέα τα οποία θα περιλαμβάνουν:

 • Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, οι οποίες θα περιέχουν στοιχεία που αφορούν στους τελικούς δικαιούχους και τις παρασχεθείσες προς αυτούς συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη διάρκεια του τριμήνου, τα προβλήματα που ανέκυψαν καθώς και τις ενέργειες και προτάσεις προς επίλυσή τους. Στις τριμηνιαίες εκθέσεις θα περιλαμβάνονται και οι ενέργειες που έγιναν με τις Υπηρεσίες του αρμόδιου για την άσκηση πολιτικής Υπουργείου