ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΣΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το αντικείμενο του έργου του Τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη ΔΙΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως αυτές αναλύονται στα ακόλουθα διακριτά στάδια:

 • Στάδιο υποστήριξης αναφορικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες των προσκλήσεων:
 • Αποσαφήνιση της εξειδίκευσης του περιεχομένου των σχετικών προσκλήσεων (επιλέξιμες ενέργειες, επιλέξιμες δαπάνες κλπ)
  • Στάδιο προετοιμασίας των φακέλων των προτάσεων:
  • Παροχή πρόσβασης στη σχετική νομοθεσία και στους κανονισμούς που εφαρμόζονται στους τομείς του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
   • Παροχή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων
   • Υποστήριξη στην συμπλήρωση των προτάσεων με ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια
   • Υποστήριξη με την παροχή διευκρινήσεων για τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που θα πρέπει να περιληφθούν στους φακέλους των προτάσεων (αδειοδοτήσεις, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, υποστηρικτικές και τεχνικές μελέτες, κλπ)

 

 • Στάδιο υλοποίησης των ενταγμένων έργων:
 1. Ενημέρωση και υποστήριξη μέσω των στελεχών του συμβούλου, στη συμπλήρωση των υποβαλλόμενων μηνιαίων δελτίων δαπανών και δελτίων παρακολούθησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 2. Υποστήριξη σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που απορρέουν από την έγκριση και ένταξη κάθε έργου που υλοποιεί.
 3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ειδικών θεμάτων, όπως επισήμανση προβλημάτων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε έργου (π.χ διοικητικές αδυναμίες, τεχνικές ατέλειες κλπ) και διαμόρφωση προτάσεων εναλλακτικών λύσεων.
 4. Υποστήριξη για την τήρηση των φακέλων έργων/υποέργων, σε όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης
 5. Υποστήριξη της ΔΙΣΑ για την προετοιμασία της προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στους προβλεπόμενους ελέγχους.