ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το αντικείμενο του έργου του Τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη ΔΙΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας & την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, όπως αυτές αναλύονται στα ακόλουθα διακριτά στάδια:

1.     Στάδιο Εκκίνησης – Οργάνωσης Έργου:

 • Έναρξη Εργασιών
 • Kαταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των έργων
 • Σύνταξη Προγράμματος Δράσης του Συμβούλου
 • Σύνταξη σχεδίου Τριμηνιαίων Αναφορών Προγραμματισμού του Έργου του Συμβούλου.

2.     Στάδιο οργάνωσης των φακέλων των έργων:

 • Εκπόνηση Οδηγού τήρησης Φακέλων Έργων
 • Έλεγχος του Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου

3.     Στάδιο υποστήριξης της διαδικασίας υλοποίησης των πράξεων:

 • Ανάπτυξη οδηγού παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων και υποστήριξη της ΔΙ.Α.Π. στην ενημέρωση των Φορέων υλοποίησης των έργων για τις υποχρεώσεις τους.
 • Υποστήριξη των Φορέων στην τήρηση των υποχρεώσεώντους προς τη ΔΙ.Α.Π.
 • Υποστήριξη της ΔΙ.Α.Π. στην τήρηση των υποχρεώσεών της προς την ΕΔΑ.
 • Τεχνική υποστήριξη της ΔΙ.Α.Π. για την παρακολούθηση του Φυσικού Αντικειμένου των Έργων.
 • Τεχνική υποστήριξη της ΔΙ.Α.Π. για την παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων.
 • Τεχνική υποστήριξη της ΔΙ.Α.Π. για την τήρηση συστήματος Φακέλων Έργων.

4.     Στάδιο συντονισμού και διοίκηση του έργου του Συμβούλου :

 • Επικοινωνία / Συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Π.
 • Παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.
 • Προγραμματισμός του Έργου του Συμβούλου.
 • Διοίκηση και Έλεγχος της Υλοποίησης του Έργου του Συμβούλου.
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού του Συμβούλου.
 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας