ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ Δ ΤΗΣ ΕΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το αντικείμενο του έργου του Τεχνικού συμβούλου είναι η προσφορά Υπηρεσίας στις παρακάτω αρμοδιότητες της Μονάδας Οργάνωσης και Υποστήριξης:

  • Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου ΟΠΣ.
  • Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας (υπηρεσίες helpdesk).
  • Οργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος.
  • Τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Υπηρεσίας. Έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού (υπηρεσίες CRM).
  • Ψηφιοποίηση του αρχείου της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας