ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ι. Παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων που περιλαμβάνει:

1. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίων δαπανών και δηλώσεων ολοκλήρωσης, τροποποίηση στοιχείων πράξεων, διενέργεια ελέγχων, κατάρτιση φακέλων πράξεων και υποέργων, συνεργασία με διαχειριστική αρχή κλπ.

2. Σύνταξη δελτίων επίβλεψης που περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης
  • Έλεγχο συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και αυτών με την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης (επιλεξιμότητα).
  • Έγκαιρη επισήμανση στην Υπηρεσία, επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης, που προέρχονται είτε από τους αναδόχους των εργολαβιών, είτε από αλλού και προσδιορισμός των σχετικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψή τους
  • Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του έργου και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπισή τους
  • Υπηρεσίες παρακολούθησης στη φάση υλοποίησης των υποέργων.

ΙΙ. Προετοιμασία και υποβολή φακέλων προτεινόμενων πράξεων που περιλαμβάνει :

1.Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Τευχών Δημοπράτησης, συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών και κατάρτιση φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία.