ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου, στα ακόλουθα στάδια:

  • Ωρίμανσης: σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων για τα έργα που παράγουν έσοδα, υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και τευχών δημοπράτησης, υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, έλεγχος πληρότητας-ωριμότητας προτεινόμενης πράξης.
  • Προετοιμασίας και υποβολής φακέλων προτάσεων πράξεων: κατάρτιση φακέλων απαιτούμενων στοιχείων σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΠΠ.
  • Ανάθεσης και συμβασιοποίησης των ενταγμένων πράξεων: Υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου/ συμπλήρωσης/ επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης των έργων που θα εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προέγκρισή τους, καθώς και η εν συνεχεία υποστήριξη των διαδικασιών δημοπράτησης, κατάρτισης σχεδίου σύμβασης.
  • Παρακολούθησης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων: σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίων δαπανών, δηλώσεων ολοκλήρωσης, τροποποίηση πράξεων, διενέργεια ελέγχων, κατάρτιση φακέλων πράξεων και υποέργων, συνεργασία με διαχειριστική αρχή κλπ

Επιπλέον, στο αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνεται και η τακτοποίηση και οργάνωση του αρχειακού υλικού Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ώστε ο Δήμος να διαθέτει Διαχειριστική επάρκεια, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ΤΔΠΠ, εγγράφων, μελετών, στοιχείων κ.λ.π. καθώς και η διαρκή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Δήμου Λαμιέων για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συγχρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ.