Έργα σε εξέλιξη

Ο σκοπός της εταιρία είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης Φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν φιλόδοξα, αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα.

Δείτε εδώ τα έργα που είναι σε εξέλιξη:

  1. Υποστήριξη του ΥΠΠΕΘ και των Εποπτευόμενων Φορέων του για την Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3

Αντικείμενο του έργου:
Έργο του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας τεχνικής υποστήριξης προς το ΥΠΠΕΘ και ειδικότερα προς την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς αυτής, που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 10.3, στον ανασχεδιασμό και την μεθοδολογία υλοποίησης, καθώς και την εφαρμογή της υλοποίησης των Πράξεων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10.3 «Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη Διά Βίου Μάθηση» και ειδικότερα:

  • Υποστήριξη του ΥΠΠΕΘ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και των εποπτευόμενων φορέων κατά το σχεδιασμό Πράξεων/ Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου για τον Τομέα Δια Βίου Μάθησης, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν στην επενδυτική προτεραιότητα 10.3 «Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη Διά Βίου Μάθηση».
  • Υποστήριξη του ΥΠΠΕΘ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και των εποπτευόμενων φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων ως Δικαιούχοι του ΕΠ.ΑΝΑΔ.ΕΔΒΜ. και αφορούν στην επενδυτική προτεραιότητα 10.3 «Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη Διά Βίου Μάθηση», όπου απαιτείται.
  • Υποστήριξη του ΥΠΠΕΘ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και των εποπτευόμενων φορέων στο πλαίσιο παρακολούθησης της συνολικής προόδου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΠ.ΑΝΑΔ.ΕΔΒΜ. Τομέα Δια Βίου Μάθησης και αφορούν στην επενδυτική προτεραιότητα 10.3 «Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη Διά Βίου Μάθηση».