Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 2014-2020

«Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 2014-2020»


Α. Στόχος και Αντικείμενο του έργου.
Στόχος του έργου είναι η εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης», όπως ρητά προβλέπεται στην Ενότητα του νέου κειμένου του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην οποία περιγράφονται οι δράσεις της Χώρας στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 που αφορά στην «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων».
Η «Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» της Αττικής αφορά στην Π.Π. 2014-2020
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υπό έγκριση ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 καθώς και το εγκεκριμένο κείμενο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ενεργοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο των αξόνων του ΘΣ - 9 απαιτείται η «χαρτογράφηση της φτώχειας» της Περιφέρειας με τα κύρια χαρακτηριστικά της, τις ομάδες – στόχο, τις αναγκαίες υπηρεσίες και τις ανάγκες του πληθυσμού.
Β. Αντικείμενο του έργου:
αποτελεί η ολοκληρωμένη υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

  • Συμπλήρωση και ανάλυση των ερωτηματολογίων που εστάλησαν στους Δήμους και σε κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας, σε σχέση με τον ΘΣ - 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και γενικότερα, για :

- την χαρτογράφηση της φτώχειας στην Περιφέρεια Αττικής.

- την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των οικισμών Ρομά σε περιφερειακό επίπεδο και τον προσδιορισμό σχετικών προβλημάτων και αναγκών.

  • Αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
  • Εκπόνηση των αξόνων και προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής με διακριτή αναφορά στην ένταξη των Ρομά.
  • Οριοθέτηση και τεκμηρίωση των στρατηγικών επιλογών της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με διακριτή αναφορά στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των Ρομά.