Η εταιρία ΗΡΩΝ Σύμβουλοι, ιδρύθηκε το 2003 στη Λαμία από στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσίες παρεχόμενες κυρίως προς Ο.Τ.Α. Η ανάπτυξή που σημειώνει είναι ταχύτατη και σήμερα οι υπηρεσίες της απευθύνονται προς Περιφέρειες, Κεντρικούς Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. και Ιδιώτες, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το εύρος των δραστηριοτήτων επεκτάθηκε τόσο ως προς το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών όσο και ως προς το είδος των φορέων, καθώς η εταιρία κλήθηκε να υποστηρίξει ανάγκες σχετικές με:

 • τη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Μεγάλων Έργων κεντρικών φορέων (Οργανισμοί),
 • την εξειδίκευση του σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κεντρικών φορέων,
 • την εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
 • την εκπόνηση Μελετών Εφικτότητας, Ωφελειών – Κόστους και Επιχειρησιακών Σχεδίων,
 • την κατάρτιση ανώτερων στελεχών φορέων του δημοσίου σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.

Ήδη από την έναρξη δραστηριότητας της η εταιρία ανταποκρινόμενη στη συνεχώς διευρυνόμενη ζήτηση των υπηρεσιών της, προέβη σε σημαντικές επενδύσεις και επέκτεινε τις οργανωμένα παρεχόμενες υπηρεσίες της :

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαδικτυακών Τόπων, καθώς και την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα της ΚτΠ,
 • στη διοίκηση της υλοποίησης.

Αξιοποιώντας τη συνολική της εμπειρία και μια μακρά περίοδο προετοιμασίας των στελεχών της, η εταιρία διεύρυνε τις δραστηριότητές της προς ένα νέο πεδίο, την αξιοποίηση του δυναμικού των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σήμερα η εταιρία απασχολεί 4 μόνιμα στελέχη και 3 εξωτερικούς συνεργάτες και παρέχει οργανωμένες υπηρεσίες οι οποίες ταξινομούνται σε 5 τομείς:

 1. Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 2. Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων
 3. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης Μεγάλων Έργων
 4. Μελέτες Εφικτότητας – Ωφελειών/Κόστους – Επιχειρηματικά Σχέδια
 5. Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η εταιρεία ΗΡΩΝ στοχοθέτησε εξαρχής στην υποστήριξη των Φορέων Προγραμματισμού και Υλοποίησης, προκειμένου να επιτύχουν την έγκαιρη ωρίμανση και την ορθή διαχείριση των Έργων τους. Διαθέτοντας στελέχη εξαιρετικά εξειδικευμένης και μακρόχρονης εμπειρίας, πολύ σύντομα η Εταιρία μας ανέλαβε ως Σύμβουλος Διαχείρισης σε έναν σημαντικό αριθμό Φορέων, εξυπηρετώντας τις σχετικές υπηρεσίες είτε με εγκατάσταση Ομάδων Έργου στις έδρες των Φορέων είτε με χρήση του διακτυακού – διαδραστικού περιβάλλοντος. Οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν:

 • Διαχείριση Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για Φορείς Προγραμματισμού (Περιφέρεια Στ.Ελλάδας, Ο.Τ.Α. και επιχειρήσεις τους), Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, Εκπόνηση Οδηγών και Προτύπων Διαχείρισης, Σχεδιασμός – Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης Προγράμματος, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Διαχείρισης, Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Προγράμματος.
 • Διαχείριση Μέτρων – Μεγάλων Έργων (Major Projects) και Ομάδων Έργων για Τελικούς Δικαιούχους (Οργανισμοί, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες). Σχεδιασμός και Εφαρμογή Υποσυστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Εκπόνηση Οδηγών και Προτύπων Διαχείρισης, Διερεύνηση χρηματοδοτικών σεναρίων, Εφαρμογή Διαδικασιών ένταξης (Αιτήματα Συνδρομής, Τεχνικά Δελτία), Σχεδιασμός – Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Αντικειμένου, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Διαχείρισης, Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Αντικειμένου.