Παροχή τεχνικής βοήθειας σε φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Αναπτυξιακών Οργανισμών, Ειδικών Αρχών Διαχείρισης/Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση.

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  σε Δημόσιους Φορείς

  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης  προς τους Δημόσιους Φορείς κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Πράξεων.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και  των διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
  • Έλεγχος, οργάνωση, συμπλήρωση και υποβολή στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ), κατά τη φάση υποβολής πρότασης, παρακολούθησης, ολοκλήρωσης των Πράξεων.
  • Σύνταξη Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα  Έργα.  

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  σε Ιδιωτικούς Φορείς

  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης  προς τους Ιδιωτικούς Φορείς κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των Πράξεων.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και  των διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
  • Έλεγχος, οργάνωση, συμπλήρωση και υποβολή στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ), κατά τη φάση υποβολής πρότασης, παρακολούθησης, ολοκλήρωσης των Πράξεων.
  • Σύνταξη Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα  Έργα.