Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Η εταιρεία ΗΡΩΝ Σύμβουλοι παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός Προγράμματος ή Έργου (σχεδιασμός, ωρίμανση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, διαχείριση). Η ολοκληρωμένη προσέγγιση υπερέχει στο τελικό αποτέλεσμα έναντι των συμβατικών – αποσπασματικών αντιλήψεων, διότι λαμβάνει υπόψη της και αξιολογεί έγκαιρα τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις κάθε φάσης. Η φιλοσοφία αυτή μεγιστοποιεί – ποιοτικά και ποσοτικά – το αποτέλεσμα. Τυπικός Κύκλος Ζωής Έργου. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ανήκουν σε ένα χώρο αυστηρής εξειδίκευσης και έντασης γνώσης. Σε έναν τέτοιο χώρο, μοναδικοί και απόλυτοι κριτές των παρεχομένων υπηρεσιών είναι η ποιότητα και το αποτέλεσμα. Παράλληλα, η απόδοση σεβασμού προς κάθε πελάτη και η χρήση των καταλληλότερων μεθόδων που ταιριάζουν στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση, καθώς επίσης και η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, συνιστούν τα μέτρα της αξιοπιστίας και της δυναμικής της. Αυτή τη φιλοσοφία, η εταιρεία ΗΡΩΝ τη θέτει στην πράξη:

Υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

Τα στελέχη της εταιρείας μας επιλέγονται με κριτήρια την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση, τη μακρά επαγγελματική τους εμπειρία, την εξειδίκευση και το ήθος τους. Τα στελέχη μας, διαθέτοντας άριστη γνώση της ελληνικής / ευρωπαϊκής πραγματικότητας και απόλυτη εξοικείωση με τις ακολουθούμενες πρακτικές και μεθοδολογίες, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των φορέων. Αυτή η “πρώτη ύλη” συνιστά την καλύτερη εγγύηση για την παραγωγή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται – όχι μόνον στην παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών – αλλά και στη μεταφορά και εμπέδωση της τεχνογνωσίας στον πελάτη.

Αποτελεσματική στήριξη

Η εταιρεία είναι σταθερά προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Τούτο σημαίνει ότι διαμορφώνουμε λύσεις και αναπτύσσουμε μεθόδους, με μοναδικό στόχο την ανταπόκριση στις προσδοκίες του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, η βασική μας επιδίωξη είναι η δουλειά μας να οδηγεί σε βιώσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Προσωποποίηση της επαφής

Αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη μοναδικά και όχι με “έτοιμες συνταγές”. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές που επιλέγουμε είναι προσαρμοσμένες σε αυτόν και η συνεργασία μας κτίζεται με βασικούς άξονες την κατανόηση των θέσεων και των απόψεων του πελάτη και των προβλημάτων του, καθώς επίσης και τη συστηματική συμμετοχή του σε όλες τις φάσεις του έργου μας. Η σχέση μας με τον πελάτη διέπεται από αυστηρούς κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας, όσον αφορά στην τήρηση απόλυτης εμπιστευτικότητας για τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της συνεργασίας.

Διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Η πολιτική της εταιρείας για την ανάπτυξη των στελεχών της είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες αντιλήψεις εκπαίδευσης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Η εταιρεία μας έχει καθιερώσει κύκλους διαρκών εσωτερικών διαδικασιών, με αντικείμενο την ειδική προετοιμασία των στελεχών και των συνεργατών μας, ώστε να επιτυγχάνεται πάντα η άμεση και ομαλή ένταξή τους στο περιβάλλον και στις ειδικές απαιτήσεις κάθε νέου έργου. Παράλληλα, τα στελέχη και οι συνεργάτες μας ενημερώνονται και καταρτίζονται διαρκώς στις νεότερες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στους τομείς της θεματικής τους εξειδίκευσης.