Η εταιρία μας ΗΡΩΝ Σύμβουλοι διεκπεραιώνει έργα ευρείας κλίμακας που αφορούν Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα και του Δημόσιου Τομέα καθώς και έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.