Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιες αρχές και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης:

 • Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης  
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Προγραμμάτων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  
 • Μελέτες Εφικτότητας – Ωφελειών/Κόστους – Επιχειρηματικά Σχέδια  
 • Προϊόντα και Υπηρεσίες σε Τεχνικά Έργα  

Οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν:  

Διαχείριση Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για Φορείς Προγραμματισμού.  Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Σχεδιασμός Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου, Οργάνωση Εκπαιδευτικών Συναντήσεων με τους Συνεργαζόμενους Φορείς,  Εκπόνηση Οδηγών και Προτύπων Διαχείρισης, Σχεδιασμός – Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης Προγράμματος, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Διαχείρισης, Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Προγράμματος.  

Διαχείριση Έργων και Ομάδων Διοίκησης για Τελικούς Δικαιούχους. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Υποσυστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Εκπόνηση Οδηγών και Προτύπων Διαχείρισης, Διερεύνηση χρηματοδοτικών σεναρίων, Εφαρμογή Διαδικασιών ένταξης (Αιτήματα Συνδρομής, Τεχνικά Δελτία), Σχεδιασμός – Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Αντικειμένου, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Διαχείρισης, Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Αντικειμένου.  

Ενδεικτικά Έργα

Τεχνική Υποστήριξη για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” στα πλαίσια στα πλαίσια του Γ’ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση  της δράσης από την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης, την σύνταξη Μελέτης σκοπιμότητας, την σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου καθώς και όλων των απαιτούμενων ενεργειών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξη σε Δήμους  για την υλοποίηση και ολοκλήρωση ενταγμένων πράξεων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στα ακόλουθα στάδια:

 • Ωρίμανσης
 • Προετοιμασίας και υποβολής φακέλων προτάσεων πράξεων
 • Ανάθεσης και συμβασιοποίησης των ενταγμένων πράξεων
 • Παρακολούθησης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξη σε Δήμους  για την ωρίμανση/υλοποίηση έργων προς ένταξη κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στα ακόλουθα στάδια:

 • Εργασίες σύνταξης και ηλεκτρονικής υποβολής Τεχνικών Δελτίων, των  Τευχών Δημοπράτησης, συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών και κατάρτιση φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία, σύνταξη εγχειριδίων Διαχειριστικής Επάρκειας.                                 
 • Διαχειριστική παρακολούθηση κατά την φάση υλοποίησης των έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποέργων
 • Σύνταξη εγχειριδίων Διαχειριστικής Επάρκειας

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξη σε Δήμους  για τις Δομές Κοινωνικής Ένταξης

(Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο)στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»  στα ακόλουθα στάδια:

 • Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πράξης
 • Υποστήριξη κατά την υποβολή στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ

Εργασίες εξειδίκευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ σε Δήμους

 • Υποστήριξη κατά τη φάση συγγραφής του επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Υποστήριξη κατά την υποβολή στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΠΑ

Υποστήριξη  Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  στην Προτεραιοποίηση, την Εξειδίκευση και την Ενεργοποίηση των Παρεμβάσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης που περιλαμβάνουν δράσεις  Τουρισμού, Πολιτισμού, Έξυπνης Πόλης

Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης/ υλοποίησης των πράξεων που είναι ενταγμένες σε ευρωπαϊκά προγράμματα και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία.   

Παροχή τεχνικών, επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το καθ’ αυτό αντικείμενο των Δράσεων, προετοιμασία εισηγήσεων, ad hoc αναφορών κ.λπ.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου υποστήριξης των  Δήμων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027

Τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια της  νέας προγραμματικής περιόδου  των  Δήμων με εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικότητες σε σχέση με προετοιμασία, ωρίμανση και οικονομοτεχνική θεώρηση των έργων που δεν καλύπτονται από τα στελέχη των Δήμων (Επιστήμες των Αποφάσεων, Περιφερειακή ανάλυση και στρατηγική, επιχειρησιακός σχεδιασμός, στατιστική ποσοτική ανάλυση κ.ο.κ.)

Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού Συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων  και διεθνών προγραμμάτων  για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα

Με βάση την εξειδίκευση:

α) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και της εγκυκλίου ΕΥΣΣΑ/32030/798/20-03-2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,

β) των πάσης φύσεως εθνικών προγραμμάτων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Προγράμματα Υπουργείων, κλπ.). αλλά και των λοιπών εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων,

γ) έργων που εντάσσονται σε κατηγορία Σ.Δ.Ι.Τ., Σ.Ε.Α., σύμβασης παραχώρησης, κ.ά.

δ) έργων που είναι αυτοχρηματοδοτούμενα

ε)έργων και προγραμμάτων αρμοδιότητας Διεθνών Οργανισμών (π.χ. ΕΟΧ, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης κλπ).

Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη της υπηρεσίας για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών απόβλητων

Τα Τοπικά Σχέδια των ΟΤΑ εντάσσονται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτή περιγράφεται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως τις Οδηγίες της Δέσμης Μέτρων για την Κυκλική Οικονομία. Οι ΟΤΑ Α Βαθμού  καλούνται  να θέσουν στόχους που αφορούν τόσο στην εφαρμογή της πυραμίδας ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, την προώθηση της πρόληψης, την καθολική χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και χωριστών ρευμάτων χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης γενικότερα, όσο και την συνολικότερη σταδιακή μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία, με περιορισμό της χρήσης των πόρων και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας αγοράς δευτερογενών υλικών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα.

Παροχή Υπηρεσιών και Διενέργεια Κοινωνικών Ερευνών για το Σχεδιασμό και την Ωρίμανση Δράσεων του Κοινωνικού Τομέα στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014-2020 και άλλων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Η Υπηρεσία αφορά στην επιικαιροποιήση των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων  των  Δήμων και των κοινωνικοοικονομικών  χαρακτηριστικών των κατοίκων των  Δήμων, στην καταγραφή και αποτύπωση των ευπαθών ομάδων ( ευάλωτες και ειδικές ) πληθυσμού , σε προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού για την κοινωνικοποίηση και ένταξη των ευπαθών ομάδων. Η εν λόγω υπηρεσία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο σχεδιασμό των έργων κοινωνικού χαρακτήρα (ΟΧΕ/ΒΑΑ/ΕΚΤ) που θα σχεδιάσουν  και θα υλοποιήσουν οι Δήμοι και απαιτείται η σκιαγράφηση των ευπαθών ομάδων με στόχο να αποτυπωθούν οι εν λόγω ομάδες αλλά και οι ανάγκες του πλαισίου σε σχέση με αυτές.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  των Δήμων 2020-2024

Μεθοδολογία Κατάρτισης: Σχεδιασμός της μεθοδολογικής διαδικασίας σε τοπικό επίπεδο. Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των  Δήμων. Διατύπωση στόχων για την ενίσχυση της κοινωνικής – οικονομικής – περιβαλλοντικής πολιτικής στους  Δήμους. Επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.