Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιες αρχές και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης:

 • Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης  
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Προγραμμάτων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  
 • Μελέτες Εφικτότητας – Ωφελειών/Κόστους – Επιχειρηματικά Σχέδια  
 • Προϊόντα και Υπηρεσίες σε Τεχνικά Έργα  

Οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν:  

Διαχείριση Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για Φορείς Προγραμματισμού .  Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Σχεδιασμός Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου, Οργάνωση Εκπαιδευτικών Συναντήσεων με τους Συνεργαζόμενους Φορείς,  Εκπόνηση Οδηγών και Προτύπων Διαχείρισης, Σχεδιασμός – Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης Προγράμματος, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Διαχείρισης, Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Προγράμματος.  

Διαχείριση Έργων και Ομάδων Διοίκησης για Τελικούς Δικαιούχους. Σχεδιασμός και Εφαρμογή Υποσυστημάτων Διαχείρισης και Παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Εκπόνηση Οδηγών και Προτύπων Διαχείρισης, Διερεύνηση χρηματοδοτικών σεναρίων, Εφαρμογή Διαδικασιών ένταξης (Αιτήματα Συνδρομής, Τεχνικά Δελτία), Σχεδιασμός – Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Αντικειμένου, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Διαχείρισης, Εκθέσεις Ολοκλήρωσης Αντικειμένου.  

Ενδεικτικά Έργα

Υποστήριξη σε Περιφέρειες στα πλαίσια του Γ’ΚΠΣ

 • Τεχνική Υποστήριξη των Ε.Υ.Δ στη διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ 
 • Τεχνική Υποστήριξη σε Περιφέρειες για τα μέτρα που υλοποιηθήκαν  με τελικούς δικαιούχους ΟΤΑ Α’ βαθμού
 • Τεχνική Υποστήριξη σε δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Υποστήριξη σε Περιφέρειες κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013

 • Μελέτη εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης καιρικών συνθηκών του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου
 • Υπηρεσίες συμβούλων ελέγχων στα μέτρα ΕΓΤΠΕ
 • Μελέτη ανάπτυξης & προστασίας των υδατοκαλλιεργειών σε λιμνοθάλασσες των Περιφερειών
 • Τεχνική Υποστήριξη στο κλείσιμο των Περιφερειών για την Προγραμματική Περίοδο 2000 – 2006 για το ΕΚΤ
 • Τεχνική Υποστήριξη των ΕΥΔ στην διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΕΚΤ

Υποστήριξη σε Περιφέρειες κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

 • Υποστήριξη των Περιφερειών για την υλοποίηση των ΤΟΠ.Σ.Α.
 • Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική Ένταξη 2014-2020
 • Τεχνική Υποστήριξη των ΕΥΔ στην εξειδίκευση δράσεων για την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη για την επιτάχυνση της πορείας υλοποίησης έργων του ΕΠ 2014-2020
 • Τεχνική Υποστήριξη των ΕΥΔ στην παρακολούθηση των δράσεων ΕΚΤ των περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ
 • Τεχνική Υποστήριξη στο κλείσιμο των δράσεων πολιτισμού.
 • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ ενόψει της αναθεώρησης του έτους 2020
 • Τεχνική Υποστήριξη στο κλείσιμο των Περιφερειών για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 (ΕΚΤ & ΕΤΠΑ)
 • Αξιολόγηση Κοινωνικών ∆οµών ΕΚΤ που χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ

Υποστήριξη σε Περιφέρειες κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Υποστήριξη των Περιφερειών για τον συντονισμό, την προετοιμασία και τη συγγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται η υποστήριξη του συνόλου της διαδικασίας σχεδιασμού του νέου ΠΕΠ 2021 -2027, αναφορικά με τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Π ΤΕΒΑ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη μεταβατική περίοδο του ΕΠΑ των Περιφερειών

Υποστήριξη των  Περιφερειών  στο σχεδιασμό του Περιφερειακού  Προγράμματος Ανάπτυξης  για την περίοδο 2021-2025 ενόψει του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ. Συμμετοχή στη διαβούλευση, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τους εποπτευόμενους φορείς και τους πολίτες των Περιφερειών.  Συγκέντρωση των απόψεων από υπηρεσίες και φορείς των Περιφερειών στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου του Ε.Π.Α. Σύνταξη του Περιφερειακού  Προγράμματος Ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο στοιχεία, στη σύνοψη των συμπερασμάτων της διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών και υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων αναθεώρησης συγκεκριμένων σημείων του Περιφερειακού  Προγράμματος Ανάπτυξης με τη σχετική τεκμηρίωση.